Câu hỏi 52: Số lần làm tổ và đẻ trứng trong năm?

Trả lời:

Hình: Thời gian làm tổ của chim yến

Trong tự nhiên, chim yến đẻ khoảng 2 lần. Trong môi trường nhà yến mỗi năm mỗi cặp chim có thể đẻ khoảng 2 lần. Trong môi trường trường nhà yến mỗi năm mỗi cặp chim có thể đẻ khoảng 3-4 lần.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *