Câu hỏi 56: Một nhà nuôi chim yến 1000 chim thì sẽ cần bao nhiêu lượng côn trùng?

Trả Lời:

Theo một số nghiên cứu, mỗi chim yến con lúc còn non thỉ cẩn khoảng 2,4g côn trùng/ ngày; chim lớn hom thì cần khoảng 5-7g côn trùng/ ngày. Như vậy một nhà nuôi chim yến 1000 chim thì cần khoáng 4-7kg côn trùng/ ngày.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *