Câu hỏi 378: Có ý kiến không cần thiết sử dụng mùi trong nhà yến. Có mùi hay không mùi không ảnh hưởng đến hiệu quả của nhà yến. Ý kiến của chuyên gia như thế nào?

Trả lời:

–     Một nhà yến thành công phải hội tụ đay đủ nhiều yếu tố kỹ thuật và kể cả yếu tố lộc trời. Vì vậy việc sử dụng dung dịch tạo mùi hay không sử dụng dung dịch tạo mùi chỉ là một yếu tố nhỏ góp phần cho sự thành công của nhà nhà nuôi chim yến. Có thể dùng sản phấm Love Trio thương hiệu TamCaoViet Pro để kích thích bắt cặp, làm tổ trong nhà nuôi chim yến. Quan trọng là xử lí triệt đế mùi chim yến không thích.

Hình: Dung dịch Love Laura Trio, thươmg hiệu Tam Cao Viet Pro

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *