Câu hỏi 365: Tiếng âm dẫn trong nhà nuôi chim yến thời gian hoạt động như thế nào là hợp lý?

Trả lời:

–    Tùy vào khu vực và số lượng âm ly sử dụng trong nhà nuôi chim yến cùa bạn. Âm dẫn có thể hoạt động cùng lúc với âm ngoài và tắt cùng lúc với âm ngoài. Nếu khu vực có nhiều nhà chim và bố trí âm ly độc lập có thể duy trì âm dẫn tới 21 giờ hoặc 22 giờ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *