Câu hỏi 342: Tầng số âm thanh của âm thanh dẫn dụ nên chính ở mức nào?

Trả lời:

–  Tần số âm thanh mà loài yến sử dụng rơi vào khoảng 1-16 kHz, tập trung nhất ở khoảng 2-5 kHz, hoàn toàn nằm trong khoảng tai người có thể nghe được, (theo cuốn Swiftlets of Borneo: Builders of Edible Nests, trang 18).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *