Câu hỏi 263: Nhà yến có cần phải ốp góc giá tổ hay không? Vì sao?

Trả lời:

–   Nhà yến ốp góc giá tố là để tạo tổ góc 135 độ, có giá trị kinh tế hơn. Nếu không ốp thì các góc nhà sẽ tạo tổ 90 độ, tổ này giá trị kinh tế thấp hơn. Ồp góc hay không tùy thuộc vào kỹ thuật và tùy vào chủ đầu tư. Những vị trí không ốp góc giá tố, chim yến dễ làm tố hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *