Câu hỏi 159: Trần nhà quá cao, khoảng 6m có ảnh hường gì tói sự thành công của nhà nuôi chim yến hay không?

Trả lời:

–   Trần nhà quá cao như trên là lãng phí đầu tư. Độ cao tối đa chỉ cần khoảng 4m. về góc độ kỹ thuật thì không ảnh hưởng nhiều đến sự thành công nhưng việc quản lí chăm sóc nhà yến sẽ rất khó khăn như: tạo ẩm rất khó đạt thu hoạch hay kiểm tra loa rất nguy hiểm vì quá cao,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *