admin

Luật Chăn Nuôi Luật Số: 32/2018/QH14

QUỐC HỘI —— Luật số: 32/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 LUẬT CHĂN NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Chăn nuôi. Chương I NHỮNG …

Luật Chăn Nuôi Luật Số: 32/2018/QH14 Read More »

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Hoạt Động Chăn Nuôi Số: 23/2019/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 23/2019/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI Căn cứ Nghị định …

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Hoạt Động Chăn Nuôi Số: 23/2019/TT-BNNPTNT Read More »

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Quản Lý Giống Và Sản Phẩm Giống Vật Nuôi Số: 22/2019/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 22/2019/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Hà Nội, Ngày 30 Tháng 11 Năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI VỀ QUẢN LÝ GIỐNG VÀ SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI Căn cứ Nghị …

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Quản Lý Giống Và Sản Phẩm Giống Vật Nuôi Số: 22/2019/TT-BNNPTNT Read More »

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Thức Ăn Chăn Nuôi Số: 21/2019/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 21/2019/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP …

Thông Tư Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Chăn Nuôi Về Thức Ăn Chăn Nuôi Số: 21/2019/TT-BNNPTNT Read More »

Thông Tư Quy Định Việc Cập Nhật, Khai Thác Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Chăn Nuôi Số: 20/2019/TT-BNNPTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số: 20/2019/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Hà Nội, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẬP NHẬT, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CHĂN NUÔI Căn …

Thông Tư Quy Định Việc Cập Nhật, Khai Thác Và Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Chăn Nuôi Số: 20/2019/TT-BNNPTNT Read More »

Nghị Định Hướng Dẫn Chi Tiết Chăn Nuôi Số: 13/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——  số: 13/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CHĂN NUÔI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 …

Nghị Định Hướng Dẫn Chi Tiết Chăn Nuôi Số: 13/2020/NĐ-CP Read More »